กลุ่มสาระภาษาไทย

นางกัลยาณี  กองเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระภาาไทย

นางปิยาภรณ์  เกื้อเพชร

นายสัญญา   ส่งแสง

นางวันเพ็ญ   วาระแก่นทราย

นางสาวไซนาบ   สุวามีน

นางสาวอาบบุญ  อุทาจันทร์

นางสาวสุภาภรณ์   สุขเกิด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ   ภักดี

นางสาวธิดากร  ภูมี