กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวรกร ประทีป ณ ถลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางผกาทิพย์   ฤทธิ์รักษ์

นางนภัทร   สมบัติ

นายบรรพต   จันทร์แจ่ม

นายนิโรจน์   เนาวบุตร

นางสาวสุนันทา   ขุนฤทธิ์สง

นายปกรณ์  จรพงศ์

นายซูกีพลี   วาโต

นางสาวนลินลักษณ์  หอมหวล

นางสาวรุ่งทิวา ตลึงจิตต์

นางสาวไอรีนส์   จันทร์พรมมา