กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววัลย์ลิกา  สวัสดี
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุบลมณี  ตั่นเล่ง

นางจุติพร  บุญเรือง

นายปรัชญา  ละงู

นางสาวนฤนงค์  คล้ายชะเอม

นางภัควลัญชญ์  ศรีนาค

นายพิสิฐษ์  เนาว์ไพร

นางสาววิไลรัตน์  ธิติถาวร

นายปิยวัฒน์  ขาวดำ

นางสาวอรุโณชา  ชื่นกลิ่น

นางสาวอมรพรรณ  สำลีร่วง

นางสาวพนิดา คงแก้ว

นางสาวฐิติชญา  อารีทาน

นางสาวกรรณิการ์  แฝดกลาง

นางสาวอรพรรณ  พินพวง

นายอานนท์    เตชเสนสกุล