กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวอาริสา  ชนะวรรณโณ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิชา  สั้นเต้ง

นางสาวกรองกาญจน์ ปานบ้านแพ้ว

นายภานุวัฒน์  รายา

นายจักนเรนทร์  จิตหาญ

นางสาววริษา  ไชยถาวร