กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวอนุกูล  สงกรด
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายอาคม  สุวรรณบำรุง

นางสาวดวงอนงค์  เป๋าเงิน

นางสาวตรงศรม์ หมัดสะแหล๊ะ 

นางสาวจิดาภา บุญสุระ  

นายทรงวุฒิ  รักษาสรณ์     

นายกฏกานต์  สืบวิเศษ