กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารที่จะต้องส่งเบิกงบปรับปรุงซ่อมแซม

เอกสารที่จะต้องส่งเบิกงบปรับปรุงซ่อมแซม

1. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ

2. หนังสืออนุมัติเงินประจำงวด

3. บันทึก,คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

4. ราคากลาง ปร.4 5 6 (มีอายุไม่เกิน 30 วัน)

5. รายงานขอซื้อขอจ้าง

6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

7. ใบเสนอราคา

8. ปร. 4 5 6 ผู้รับจ้าง

9. เอกสารผู้รับจ้าง (เช่น หนังสือรับรองการจดทำเบียน สำเนาบัตร ฯ)

10. รายงานผลการพิจารณาและขออนุญาตสั่งซื้อสั่งจ้าง

11. ประกาศผู้ชนะ

12. หนังสือแจ้งมาทำสัญญา

13. สัญญาจ้าง เกิน 200,000 ตีตราสารที่สรรพการ (ใช้ฉบับจริง)

**เอกสารแนบท้าย ปร 4 5 6 ใบเสนอราคา เอกสารผู้รับจ้าง เซ็นทั้งผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง

14. เอกสารส่งมอบงาน ต้องลงรับพร้อมบันทึกเสนอ (ใช้ฉบับจริง)

15. เอกสารใบตรวจรับงานพัสดุ ข้อ 175 หรือข้อ 176 (ทำมือ,และจาก e-GP) (ใช้ฉบับจริง)

16. ใบทราบผลขออนุมัติจ่ายเงิน

17. รูปภาพประกอบการเบิกเงิน (กรรมการเซ็นทุกรูป)

18. บันทึกควบคุมงานก่อสร้าง (ต้องรับรองสำเนา) ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเซ็นชื่อกำกับทุกวัน

********************************************************************