กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารที่จะต้องส่งเบิกงบปรับปรุงซ่อมแซม

เอกสารที่จะต้องส่งเบิกงบปรับปรุงซ่อมแซม

1. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ

2. หนังสืออนุมัติเงินประจำงวด

3.   บันทึก,คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

4.   ราคากลาง ปร.4 5 6 (มีอายุไม่เกิน 30 วัน)

5.   รายงานขอซื้อขอจ้าง

6.   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

7.   ใบเสนอราคา

8.   ปร. 4 5 6 ผู้รับจ้าง

9.   เอกสารผู้รับจ้าง (เช่น หนังสือรับรองการจดทำเบียน สำเนาบัตร ฯ)

10.   รายงานผลการพิจารณาและขออนุญาตสั่งซื้อสั่งจ้าง

11.   ประกาศผู้ชนะ

12.   หนังสือแจ้งมาทำสัญญา

13.   สัญญาจ้าง เกิน 200,000 ตีตราสารที่สรรพการ (ใช้ฉบับจริง)

**เอกสารแนบท้าย ปร 4 5 6 ใบเสนอราคา เอกสารผู้รับจ้าง เซ็นทั้งผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง

14.   เอกสารส่งมอบงาน ต้องลงรับพร้อมบันทึกเสนอ  (ใช้ฉบับจริง)

15.  เอกสารใบตรวจรับงานพัสดุ ข้อ 175 หรือข้อ 176  (ทำมือ,และจาก  e-GP) (ใช้ฉบับจริง)

16.   ใบทราบผลขออนุมัติจ่ายเงิน

17.   รูปภาพประกอบการเบิกเงิน (กรรมการเซ็นทุกรูป)

18.   บันทึกควบคุมงานก่อสร้าง (ต้องรับรองสำเนา)  ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเซ็นชื่อกำกับทุกวัน

********************************************************************