วันที่ 3 พ.ค. 2560

  • เข้าใช้งาน Google Apps for Education
  • การจัดการงานเอกสารออนไลน์และการใช้งานร่วมกับผู้อื่นผ่าน Google Drive และการใช้งาน Google Map
  • การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Google Slide, Google sheet, Google Docs, Google Form)

วันที่ 4 พ.ค. 2560

  • การจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
  • การบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Site

ดาวน์โหลด

งานมาตฐานสากล OBECQA

OBECQA.rar

ทำเนียบสไลด์

ทำเนียบบุคลากร 1
ทำเนียบบุคลากร 2

ทำเนียบนักเรียน

ทำเนียบนักเรียน

คะแนนนักเรียน Google sheet

คะแนนนักเรียน ม.4/1
รายชื่อนักเรียน ปี 2559

เทมเพลตเว็บไซต์

คู่มือการใช้โปรแกรม

Google Apps.pdf
Google Drive.pdf
G Suite Manual OBEC27-2017 (1).pdf
g-sheet.pdf
Google Classroom.pdf
Google Site.pdf