ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

เพจโรงเรียนเมตตาศึกษา

ดาวน์โหลด

คลังภาพเก่าของโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2565

ระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพสถานศึกษา E-SAR

ระบบเงินเดือนโรงเรียน KTB Corporate

พระพุทธพจนวราภรณ์

โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตั้งอยู่ติดกับวัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่

โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูประถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนกลุ่มการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับชั้น ม.1- ม3 เป็นโรงเรียนสหศึกษารับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ภายใต้การกำกับของวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมืองเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ