O PROJEKCIE

 1. wartość projektu wynosi: 2 924 817,37

 2. dofinansowanie z UE: 2 632 335,63

 3. Termin realizacji projektu 01.09.2017-30.08.2019.

 4. Obszar realizacji Miasto Mysłowice.

 5. Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych oraz doposażenie 14 szkół podstawowych w Mysłowicach.

 6. Projekt zakłada, iż min. 1329 m i 1303 k podniesie kompetencje kluczowe właściwe dla danego typu zajęć, tj.:

 • w przypadku zajęć z zakresu matematyki - kompetencje matematyczne,

 • w przypadku zajęć przyrodniczych, geograficznych, chemicznych, biologicznych, fizycznych kompetencje naukowo - techniczne,

 • w przypadku zajęć z j. obcego kompetencje porozumiewania się w j. obcych,

 • w przypadku warsztatów z technik uczenia się - umiejętność uczenia się,

 • w przypadku zajęć ICT kompetencje informatyczne,

 • w przypadku doradztwa zawodowego kompetencje społeczne oraz inicjatywność i przedsiębiorczość

 • Ponadto w ramach kompetencji społecznych ocenie zostanie poddana praca w grupie.

MDK - wspiera potencjał młodych mysłowiczan

W myśl dewizy trzeba działać, aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną wspólnie z władzami miasta kolejny rok wspieramy rozwój umiejętności, kompetencji i zainteresowań uczniów mysłowickich szkół.

Dotychczasowy udział szkół w projekcie Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych nie tylko pozytywnie wpłynął na efektywność kształcenia, ale – dzięki pozyskanym funduszom- pozwolił doposażyć uczestniczące w projekcie szkoły o kompletnie wyposażone pracownie matematyczne i wiele przydatnych pomocy naukowych, które wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy.

W tym roku nadal w 14 szkołach będą funkcjonować zajęcia wspierające uczniów, mających problemy edukacyjne, a także koła zainteresowań z informatyki, matematyki, przyrody, fizyki, chemii, biologii, geografii, pozwalające rozwijać zamiłowania i poszerzać wiedzę.

Pomocą w przygotowaniu uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej będą, jak w roku poprzednim, indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Nadal wszyscy uczniowie, którzy zadeklarowali udział w projekcie mają dostęp do platformy edukacyjnej z matematyki, co-bez wątpienia – podnosi poziom zainteresowania przedmiotem i motywuje do systematycznej nauki także tych, którzy mają problemy z matematyką.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki (kl. 4e) –

prowadząca - mgr Mariola Gorbacz

W dniu 30.10.2018r. odbyły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ramach projektu unijnego, które rozpoczęły się od gry

„Ja mam …, kto ma…?” doskonalącej tabliczkę mnożenia. Uczniowie również dodawali i odejmowali w pamięci rozwiązując zadania ze strony www.matzoo.pl. Następnie utrwalali wiadomości z zakresu systemu dziesiątkowego oraz porównywania liczb naturalnych. Zadania były dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. W celu urozmaicenia zajęć wykorzystano monitor interaktywny.