Admissions Pali MCU

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

 สมัครเรียนออนไลน์ / เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 108/5 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110   โทร. 034-299-356, 034-299-351