ทำเนียบนักวิจัย

A one-line description of the project

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ

วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน

ตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

อีเมล : supamas.l@mail.rmutk.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 062-4193636

ที่อยู่ : อาคารวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร ๔๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์

เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐