เลือกเมนู

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (ทั้ง 7 หลักสูตร)

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admissions.rmutk.ac.th กิจกรรมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่ในปีที่ผ่านมา


รางวัลและความสำเร็จ

สื่อ Video

ข่าวกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อัลบั้มภาพกิจกรรมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คลิกที่นี่

กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 คลิกที่นี่

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา คลิกที่นี่

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาคสมทบ) ภาคการศึกษาที่ 2/2566 คลิกที่นี่

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่  

ข้อมูลแผนยุทศาสตร์ ปี 66-70 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ของบุคลากร ฯลฯ คลิกที่นี่

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

1, 15, 17, 35, 77, 547

ท่าเรือสาทร

สะพานตากสิน

สถานที่ตั้งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ติดกับ ซอยเจริญกรุง 57)

ปฏิทินกิจกรรมคณะ

จัดทำโดย สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ149 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120, โทรศัพท์ 0-2287-9600Contact website admin