SEEM STUDENT

LEB2

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับสมาชิกมจธ. ที่รองรับตั้งแต่กระบวนการออกแบบหลักสูตร การออกแบบแผนการสอนในรายวิชา การตรวจการบ้าน การสำรวจความคิดเห็น การเพิ่มปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียนในแบบต่างๆ ไปจนถึงการติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
คู่มือการใช้งาน

New ACIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

สำหรับการลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการศึกษา ตรวจสอบโครงสร้างในการสำเร็จการศึกษา ยื่นคำร้อง และแก้ไขข้อมูลนักศึกษา

Microsoft Teams

ระบบการเรียนการสอนและการประชุมแบบ Online , live สด
คู่มือการใช้งาน

ZOOM

ระบบประชุม/ห้องเรียนทางไกลบน Cloud โดยใช้งานผ่านอุปกรณ์ส่วนตัว
คู่มือการใช้งาน

ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ (Teaching Assess)

สำหรับประเมินการสอนของอาจารย์ ในแต่ละภาคการศึกษา

opac ของสำนักหอสมุด

สำหรับการสืบค้น จองและยืมหนังสือภายในหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย (คลินิกบางมด)

บริการด้านการรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การปฐมพยาบาล การอบรมที่เกี่ยวข้อง การเบิกกล่องยา ฯลฯ

สำนักคอมพิวเตอร์

บริการอีเมล Activate Office 365 เปลี่ยนรหัสผ่าน ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ บริการอินเทอร์เน็ต

งานอาคารสถานที่

คณะพลังงานฯ

บริการด้านบัตรผ่านเข้า-ออก ขอยืมอุปกรณ์ต่างๆ

หลักฐานยืนยันการจองเข้าพื้นที่ประจำวัน

สำหรับ นศ.ที่ทำเรื่องขออนุมัติผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติเรียบร้อย

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ จะจัดให้มีการสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เป็นจำนวน 1 รอบ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-11.30 น. รับจำนวนจำกัด

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://sola.kmutt.ac.th/tetet/index.php?q=graduatenormal

ระบบรับสมัครเปิดวันที่ 7-28 ตุลาคม 2563 (รับจำนวนจำกัด เมื่อที่นั่งเต็มจะปิดระบบ)

ผู้สมัคร สามารถตรวจสอบผลการสมัครทาง website ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

1. นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์สอบฟรีได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน

2. หากต้องการยกเลิกการสอบ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์ในการสอบฟรี

3. คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสอบในกรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 15 คน

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณเบญจมา 02-470-8793 หรือ benjama.nam@kmutt.ac.th


Coursera for KMUTT’s students

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Coursera for KMUTT’s students

คอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้รับความร่วมมือจากมหาลัยชั้นนำทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ ทั่วโลก ให้บริการสำหรับนักศึกษา มจธ. ฟรี มีวิชาให้เลือกเรียน 3,000 กว่าวิชา

สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

นักศึกษา มจธ. ที่มีความประสงค์จะเรียนผ่าน Coursera

สามารถเข้าใช้งานได้เมื่อได้รับอีเมลจากมหาวิทยาลัย @mail.kmutt.ac.th

Email subject: “You’re invited to learn on Coursera!”

**หากไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อที่ไลน์ @kmuttlibrary**


How to ดาวน์โหลดไฟล์เล่มวิทยานิพนธ์

การติดตามคำร้องของนักศึกษา

ติดตามคำร้องของนักศึกษา