Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การสมัครรับการประเมินสมรรถนะบุคคล

เปิดรับสมัคร ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้าน FTTx เข้าร่วมประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน (RESK)

ตามที่ ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร (ศูนย์ฯ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ภาครัฐยกระดับมาตรการในการควบคุมโรคในระดับสูงสุดในหลายจังหวัดและมีประกาศงดการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มมากกว่า 10 คน ศูนย์ฯ จึงไม่สามารถจัดทดสอบแบบปกติได้ ประกอบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้
ผลักดันให้มีการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพ จึงได้มีวิธีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (RESK) ขึ้นมา
ศูนย์ฯ จึงเปิดรับสมัครการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 และชั้น 3

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ QR CODE หรือ
ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อขอใบสมัคร ได้ที่

ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร มจธ.

โทร 02-470-9629 โทรสาร 02-470-9628

E-mail : ciss@mail.kmutt.ac.th

Page Facebook : ciss

หรือ ติดต่อโดยตรงที่ นายอุทัย ละไม (หัวหน้าฝ่ายทดสอบและประเมิน)

โทร. 092-321-2123

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร

เปิดรับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานด้าน FTTx เข้าร่วมทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดโอกาสให้องค์กรที่ทำงานด้านโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ส่งพนักงานหรือบุคลากรในสายอาชีพ FTTx ได้ทดสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากร และเป็นการการันตีความเป็นมืออาชีพของบุคลากรและองค์กรของท่าน

  • FTTx ระดับชั้น 2 เหมาะสำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติงาน ช่างเดินสาย ช่างเทคนิค ฯลฯ

  • FTTx ระดับชั้น 3 เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน วิศวกร ฯลฯ

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในแต่ละอาชีพและระดับชั้นได้ที่ http://ciss.kmutt.ac.th/

สมัครได้แล้ววันนี้ - 31 สิงหาคม 2564 รับจำนวนจำกัด

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ciss.kmutt.ac.th/

ปฏิทินการจัดสอบ : จัดสอบทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ยกเว้นเดือนเมษายน 2564 จะจัดสอบในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร มจธ.

โทรศัพท์ 02-470-9629 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

Website: http://ciss.kmutt.ac.th/

Email: ciss@mail.kmutt.ac.th

Facebook: CISS

ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร ปรับขอบข่ายการให้บริการ

ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดให้บริการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 2 สาขา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

- อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3

2. สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)

- อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 และระดับ 3

- อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 และระดับ 3

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป (อ้างถึง R-CISS-01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง)

และมีการปรับเกณฑ์การประเมินในการทดสอบอาชีพ FTTx ดังนี้

เกณฑ์พิจารณาผลการการประเมิน (อ้างถึง R-CISS-02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินเพื่อการรับรองสมรรถนะของบุคคล)

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินทุกเครื่องมือการประเมินตามขั้นตอนและวิธีการประเมินของสาขาวิชาชีพที่เข้ารับการประเมิน จึงจะถือว่าผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การสอบภาคทฤษฎี

• ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยวิธีการสอบข้อสอบข้อเขียน ระยะเวลา 45 นาที แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้รับการประเมินต้องผ่านด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินภาคทฤษฎี

การสอบภาคปฏิบัติ

• ประเมินความรู้ทฤษฎีเชิงปฏิบัติ โดยข้อสอบปฏิบัติ ระยะเวลา 180 นาที เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้รับการประเมินต้องผ่านด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินการสอบภาคปฏิบัติ

และมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติเจ้าหน้าที่สอบ (อ้างถึง R-CISS-03 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยเงื่อนไขและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สอบ)

โดยเพิ่มข้อมูล ดังต่อไปนี้
9. สำเร็จการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นหรือที่สถาบันฯ ให้การยอมรับ

10. ผ่านการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมการประเมิน การดำเนินการประเมิน และการรายงานผลการประเมินที่กำหนดตามประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2559

11. ผ่านการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ติดตามกระบวนการประเมินในอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีการปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQF) จาก 7 ระดับ เป็น 8 ระดับ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีการปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQF) จาก 7 ระดับ เป็น 8 ระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ซึ่งผลการทบทวนมีการปรับปรุงทั้งรายละเอียดหน่วยสมรรถนะ เกณฑ์การปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน โดยได้ผ่านการพิจารณาของที่คณะกรรมการสถาบัน

โดยมีการปรับเกณฑ์การประเมินในการทดสอบอาชีพ FTTx ดังนี้

1) ทดสอบภาคทฤษฎี จากเดิมต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เป็น ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และ

2) ทดสอบภาคปฏิบัติ คงเดิม คือ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยการทดสอบจากเดิมจะต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีจึงจะสามารถเข้าทดสอบภาคปฏิบัติได้ แต่ตามคู่มือการประเมินฯฉบับใหม่ ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และไม่มีการทบทวนความรู้/การปฏิบัติใหม่ ซึ่งจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะถือว่าสอบผ่าน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/cisspc/เอกสารดาวนโหลด?authuser=0#h.2lowqh9gpa2x