ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ ISO/IEC 17024 ณ สถานประกอบการของหน่วยรับรอง

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร (CISS) สังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หนังสือรับรองเลขที่ CN–0155A–6012/0058 ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ (ICT) ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ ISO/IEC 17024 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ณ สถานประกอบการของหน่วยรับรอง

การจัดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใย
แก้วนำแสง คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 (FTTx2) วันที่ 21 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร

และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 (FTTx2)

ณ บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานบริการลูกค้า จ.นนทบุรี

การจัดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใย
แก้วนำแสง คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 (FTTx3) วันที่ 30 สิงหาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร

และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 (FTTx3)

ณ บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานบริการลูกค้า จ.นนทบุรี

การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งได้รับรับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ให้ดำเนินการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ประจำปี 2562

การจัดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใย
แก้วนำแสง คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 (FTTx2) วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร

และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 (FTTx2)

ณ บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานบริการลูกค้า เขตตะวันตก จ.ราชบุรี