การสมัครรับการประเมินสมรรถนะบุคคล

เปิดรับสมัคร ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้าน FTTx  เข้าร่วมประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน (RESK)

ตามที่ ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร (ศูนย์ฯ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ภาครัฐยกระดับมาตรการในการควบคุมโรคในระดับสูงสุดในหลายจังหวัดและมีประกาศงดการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มมากกว่า 10 คน ศูนย์ฯ จึงไม่สามารถจัดทดสอบแบบปกติได้ ประกอบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้
ผลักดันให้มีการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพ  จึงได้มีวิธีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (RESK) ขึ้นมา
ศูนย์ฯ จึงเปิดรับสมัครการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล  สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 และชั้น 3  

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ QR CODE  หรือ
ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อขอใบสมัคร ได้ที่

ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร มจธ.

โทร 02-470-9629  โทรสาร 02-470-9628

E-mail : ciss@mail.kmutt.ac.th

Page Facebook : ciss

หรือ ติดต่อโดยตรงที่ นายอุทัย  ละไม  (หัวหน้าฝ่ายทดสอบและประเมิน)

โทร. 092-321-2123 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร

เปิดรับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานด้าน FTTx  เข้าร่วมทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.)  ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดโอกาสให้องค์กรที่ทำงานด้านโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ส่งพนักงานหรือบุคลากรในสายอาชีพ FTTx  ได้ทดสอบประเมินความรู้  ความสามารถ  ศักยภาพของบุคลากรในองค์กร  เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากร  และเป็นการการันตีความเป็นมืออาชีพของบุคลากรและองค์กรของท่าน

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในแต่ละอาชีพและระดับชั้นได้ที่  http://ciss.kmutt.ac.th/

สมัครได้แล้ววันนี้ - 31 สิงหาคม 2564  รับจำนวนจำกัด

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://ciss.kmutt.ac.th/

ปฏิทินการจัดสอบ : จัดสอบทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  ยกเว้นเดือนเมษายน 2564 จะจัดสอบในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร  มจธ. 

โทรศัพท์  02-470-9629  ทุกวันจันทร์-ศุกร์  8.30 - 16.30 น.

Website: http://ciss.kmutt.ac.th/

Email: ciss@mail.kmutt.ac.th

Facebook: CISS 

ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร ปรับขอบข่ายการให้บริการ

ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร  สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดให้บริการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 2 สาขา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.  สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

           -  อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3

2.  สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)

-  อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่  คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 และระดับ 3

-  อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง คุณวุฒิวิชาชีพระดับ  2 และระดับ 3

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 19  ธันวาคม  2563  เป็นต้นไป  (อ้างถึง  R-CISS-01  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง)

และมีการปรับเกณฑ์การประเมินในการทดสอบอาชีพ FTTx  ดังนี้  

เกณฑ์พิจารณาผลการการประเมิน  (อ้างถึง  R-CISS-02  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินเพื่อการรับรองสมรรถนะของบุคคล)

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินทุกเครื่องมือการประเมินตามขั้นตอนและวิธีการประเมินของสาขาวิชาชีพที่เข้ารับการประเมิน จึงจะถือว่าผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การสอบภาคทฤษฎี

• ประเมินความรู้ทฤษฎี โดยวิธีการสอบข้อสอบข้อเขียน ระยะเวลา 45 นาที  แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้รับการประเมินต้องผ่านด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินภาคทฤษฎี

การสอบภาคปฏิบัติ

• ประเมินความรู้ทฤษฎีเชิงปฏิบัติ โดยข้อสอบปฏิบัติ ระยะเวลา 180 นาที เกณฑ์ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้ผู้รับการประเมินต้องผ่านด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  จึงจะถือว่าผ่านการประเมินการสอบภาคปฏิบัติ

และมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติเจ้าหน้าที่สอบ (อ้างถึง R-CISS-03  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยเงื่อนไขและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สอบ)

โดยเพิ่มข้อมูล ดังต่อไปนี้
9. สำเร็จการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นหรือที่สถาบันฯ ให้การยอมรับ

10. ผ่านการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมการประเมิน การดำเนินการประเมิน และการรายงานผลการประเมินที่กำหนดตามประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2559

11. ผ่านการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ติดตามกระบวนการประเมินในอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีการปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQF) จาก 7 ระดับ เป็น 8 ระดับ 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีการปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQF) จาก 7 ระดับ เป็น 8 ระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ซึ่งผลการทบทวนมีการปรับปรุงทั้งรายละเอียดหน่วยสมรรถนะ เกณฑ์การปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน โดยได้ผ่านการพิจารณาของที่คณะกรรมการสถาบัน

โดยมีการปรับเกณฑ์การประเมินในการทดสอบอาชีพ FTTx  ดังนี้ 

1) ทดสอบภาคทฤษฎี จากเดิมต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เป็น ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 

2) ทดสอบภาคปฏิบัติ คงเดิม คือ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยการทดสอบจากเดิมจะต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีจึงจะสามารถเข้าทดสอบภาคปฏิบัติได้ แต่ตามคู่มือการประเมินฯฉบับใหม่ ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และไม่มีการทบทวนความรู้/การปฏิบัติใหม่ ซึ่งจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จึงจะถือว่าสอบผ่าน  

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/cisspc/เอกสารดาวนโหลด?authuser=0#h.2lowqh9gpa2x