การคัดกรองนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ณ วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๖ พบข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดและอบายมุข จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๓

การคัดกรองนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖ พบข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดและอบายมุข จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๙

ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนแม่จริมจึงดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขควบคู่กับการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 บันทึกความร่วมมือ ( MOU) ระหว่างโรงเรียนแม่จริมกับภาคีเครือข่าย

 การดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU

การประชุมระหว่างโรงเรียนแม่จริมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

การทำความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจภูธรแม่จริมเพื่อจัดกิจกรรมโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

 การคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อปรับพฤติกรรม และสภาวะจิตใจ

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ชุมนุม TO BE NUMBER ONE 

ละครคุณธรรมเกี่ยวกับการต่อต้านสารเสพติด