กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมสังเกตและรับฟังข้อมูลเชิงวิชาการ

วันศุกร์ ที่7 เดือนกันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัตน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมสังเกตุและรับฟังข้อมูลเชิงวิชาการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม การต้อนรับโดย รองผู้อำนวยการกัณชลิฎา จันทีนอก และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทย์

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบหมายให้นายเมือง ก๋าคำ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย-อพวช. เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ใจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ครูจงจิตร สิทธิไพร เป็นผู้ควบคุมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

มช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน ให้นักเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 นี้ โดย ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ และคณะ จากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แม่ใจวิทยาคมตัวแทนประเทศไทย แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาเซียน ASPC 2018

เมื่อวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2561 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมให้กำลังใจนักเรียนและครูที่ปรึกษาทีมโครงงาน The genius sensor for my world. ประกอบด้วย เด็กชายศรายุทธ ฉลาดเอื้อ เด็กชายณัฐพล ก้อนแปง และคุณครูจงจิตร สิทธิไพร ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2018 (The 4th ASEAN Student Science Project Competition) หรือ ASPC 2018 โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยโครงงานของเราได้รับรางวัลเกียรติยศมาครอง ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ที่สามารถจัดการเรียนรู้จนนักเรียนของโรงเรียนได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ เด็ก ม.ว. ติดธงไตรรงค์

ม.พะเยาจัดกิจกรรมปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อาคาร1 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยามาให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้กับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสายวิทย์-คณิตด้วย