MyLOFT

@KMUTNB LIBRARY

MyLOFT

แอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเท่านั้น

ภายในแอปสามารถสืบค้นและเก็บข้อมูลจาก Search Engine ต่างๆ เช่น Google Search, Google Scholar และ PubMed เป็นต้น และยังสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดกลาง มจพ. ได้ โดยไม่ต้องตั้งค่า Proxy

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป


เวอร์ชัน 11.0 ขึ้นไป

สามารถใช้ได้ใน
Web Browser ทั่วไป

♦ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ♦
งานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมายเลขโทรศัพท์ ‭0-2555-2147‬‬‬‬‬
E-mail : info@lib.kmutnb.ac.th