Hospital Profile

ผู้ป่วยนอก OPD 

ผู้มารับบริการ จำเเนกรายปีงบประมาณ 2561-2567(3m)

ผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวัน จำเเนกรายปีงบประมาณ 2561-2567(3m)

ผู้ป่วยใน IPD  จำนวนเตียงตามกรอบ  680 เตียง

ผู้ป่วยใน จำเเนกรายปีงบประมาณ 2561-2567(3m)

ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน จำเเนกรายปีงบประมาณ 2561-2567(3m)

วันนอนรวม จำเเนกรายปีงบประมาณ 2561-2567(3m)

อัตราการใช้เตียง จำแนกรายปีประมาณ 2561-2567 (รายปี)

อัตราการครองเตียง จำเเนกรายปีงบประมาณ 2561-2567(3m)

วันนอนเฉลี่ย จำเเนกรายปีงบประมาณ 2561-2567(3m)

อัตราตายผู้ป่วยใน จำเเนกรายปีงบประมาณ 2561-2567(3m)

 CASE MIX INDEX | CMI

ผลรวม AdjRW จำเเนกรายปีงบประมาณ 2561-2567(3m)

CMI จำเเนกรายปีงบประมาณ 2561-2567(3m)

TOP 5 OPD | IPD