ชมรมนิสิต กำแพงแสน 22 ชมรม

 • กลุ่มกิจกรรมด้านวิชาการ

  • ชมรมดาราศาสตร์ กำแพงแสน

 • กลุ่มกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

  • ชมรมอีสาน กำแพงแสน

  • ชมรมชาวใต้ กำแพงแสน

  • ชมรมชาวเหนือ กำแพงแสน

  • ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ กำแพงแสน

  • ชมรมดนตรีสากล กำแพงแสน

  • ชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน

  • ชมรมนนทรีแบนด์ กำแพงแสน

  • ชมรมพุทธศาสน์ กำแพงแสน

  • ชมรมคริสเตียน กำแพงแสน

  • ชมรมนิสิตมุสลิม กำแพงแสน

 • กลุ่มกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

  • ชมรมเห็ด กำแพงแสน

  • ชมรมเกษตรศาสตร์บำเพ็ญ กำแพงแสน

  • ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน

  • ชมรมพิทักษ์พันธุ์นก กำแพงแสน

  • ชมรมครูอาสา กำแพงแสน

  • ชมรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา กำแพงแสน

  • ชมรมกระจายเสียง กำแพงแสน

 • กลุ่มกิจกรรมด้านกีฬา

  • ชมรมฟุตบอล กำแพงแสน

  • ชมรมวอลเลย์บอล กำแพงแสน

  • ชมรมบาสเกตบอล กำแพงแสน

  • ชมรมเรือพาย กำแพงแสน