ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนิสิต

งานกิจการนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร. 0-9680-96932

ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)

ติดต่อสอบถามและส่งเอกสาร

งานทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร. 034-351-558