Planning and Quality Assurance Engineer Kasetsart University

งานแผนและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Information

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

-ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Best Suggestion Awards ประจำปี 2562 โครงการ แบบเสนอเข้าร่วมโครงการ

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 คลิก

-ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ลิงค์ถ่ายทอดสด เอกสารประกอบการประชุม

Training

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2561 (สำหรับผู้ไม่เคยมีประสบการณ์) คลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มิ.ย.62 ตรวจสอบรายชื่อ รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 มิ.ย.62 ตรวจสอบรายชื่อ

Meeting

-ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและควบคุม ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 19 สิงหาคม์ 2562 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม 0203 อ.14 ชั้น 2

-รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปี พ.ศ. 2559-2562 คลิก

การประกันคุณภาพการศึกษา / Quality Assurance

เริ่มนับตั้งแต่เดือน ก.ค.62

งานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 02-797-0999 ต่อ 1115, 1150, 2009 และ 2010 โทรสาร 02-579-2775