ตารางกิจกรรม นิสิตใหม่ KU79

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าวด่วน! นิสิตคนไหนที่มีรายชื่อ ในเอกสารนี้ ให้อัพรูปใหม่ ตาม LINK (เฉพาะในเอกสารนี้ เท่านั้น)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวด่วน! สถานที่วันรับบัตรนิสิต 1-2 ก.ค.62 เปลี่ยนมาเป็น ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์

ปฏิทินกิจกรรมนิสิต KU 79

นิสิตใหม่ : บันทึกประวัติผ่านระบบ https://isea.ku.ac.th/STDWeb

และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ

https://accounts.ku.ac.th

** กรอกข้อมูลเพื่อทำบัตรนิสิต ผ่าน ...... >>> เอกสารเพิ่มเติม <<<

ภายในวันที่  10 -13 มิ.ย.62 (TCAS 1 - 4)

นิสิตใหม่ : ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) Login เข้าระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา

https://isea.ku.ac.th/EDUWeb

เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน ( KU9) ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร

ภายในวันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2562

นิสิตใหม่ : วันจองหอพักออนไลน์ และเข้าหอพัก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ผ่าน http://itservice.kps.ku.ac.th/dorm-booking/

ภายในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2562

นิสิตใหม่ : โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย (เฉพาะผู้ปกครอง)

ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 (บอกรหัสนิสิตให้ผู้ปกครองทราบด้วยนะครับ )

นิสิตใหม่ : วันรับมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (ใส่ชุดนิสิต ถูกระเบียบ)

ภายในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562   
แต่งกายชุด นิสิต ถูกระเบียบ

นิสิตใหม่ : โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย **ต้องเข้าทุกคน**

ภายในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562

นิสิตใหม่ : เปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน)

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562