การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

9.1

ข้อมูลพื้นฐาน

9.2

การบริหารงาน

9.3

การบริหารงานงบประมาณ

9.4

ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.5

การส่งเสริมความโปร่งใส

9.6

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

9.7

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต