คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูkpwit.pdf