KPW ห้องเรียนออนไลน์

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  สพม.กำแพงเพชร

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ด้วย Google Meet

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติดต่อ admin  ครูชัยวัฒน์ ยอดนครจง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.กพ. / E-mail : chaiwatyod1911@gmail.com / Line ID : mr.chaiwat_bravo13