Clinic Online
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 5

Show Share Shop Let's talk
ประจำวันที่
9 มี.ค. 65

Show Share Shop Let's talk
ประจำวันที่
2 มี.ค. 65

การอบรมพัฒนาคลังสมรรถนะสำหรับครูปฐมวัย
ผ่านระบบออนไลน์

บทบาทสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบทบาท ก.ต.ป.น.

Show Share Shop Let's talk
ประจำวันที่
9 ก.พ. 65

Show Share Shop Let's talk
ประจำวันที่ 2
ก.พ. 65

การจัดการนิเทศออนไลน์และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Show Share Shop Let's talk
ประจำวันที่
26 ม.ค. 65

Show Share Shop Let's talk
ประจำวันที่ 1
9 ม.ค. 65

Show Share Shop Let's talk
ประจำวันที่
12 ม.ค. 65

Show Share Shop Let's talk
ประจำวันที่
5 .ค. 65

Show Share Shop Let's talk
ประจำวันที่ 2
8 ธ.ค. 64

Show Share Shop Let's talk
ประจำวันที่
22 ธ.ค. 64

Show Share Shop Let's talk
ประจำวันที่
15 ธ.ค. 64

Show Share Shop Let's talk
ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 64

การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ปี 2564

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Best Practice
บุคลากรทางการศึกษา/
ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต

การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EP.2

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EP.1

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ในสถานศึกษา
นำเสนอผลงานต้านทุจริต

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การผลิตสื่อออนไลน์" EP.
2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การผลิตสื่อออนไลน์" EP.1

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สู่การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน

การนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

การส่งเสริมโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยื
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EP.2

การส่งเสริมโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EP.1

Clinic Online Series 6

Clinic Online Series 5

Clinic Online Series4

Clinic Online Series 3

Clinic Online Series 2

Clinic Online Series 1

ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
เลขที่ 118 หมู่ 12 บ้านโคกพัฒนา ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
044-208-147
หมายเลขภายใน
ต่อ
17
📠
044-208-152
🔗
https://korat5.go.th
📧
ntt@korat5.go.th