Qualification

Qualification

ผู้สมัครสอบในโครงการ Dek-D's Pre Admission TCAS 62 รอบ ตั่งแต่ พ.ย. 61 จนถึงผลสอบปัจจุบัน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถนำผลคะแนน ยื่นขอรับการตรวจร่างกาย Class 1 Medical Assessment เพื่อในสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. คุณสมบัติ

1.1. ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์

1.2. ศึกษาในแผนการเรียนวิทย์-คณิต

1.3. เป็นผู้เข้าสอบโครงการ Dek-D’s Pre-Admission TCAS หรือ Dek-D’s Pre-Onet

1.4. มีคะแนนผ่านเกณณ์ดังนี้

1.4.1. มีคะแนน Dek-D’s Pre-Admission ในรายวิชา

GAT ≥ 90 คะแนน

PAT1 ≥ 50 คะแนน

PAT2 ≥ 60 คะแนน

หรือ

1.4.2. มีคะแนนวิชา Dek’s Pre-Admission ในวิชา

อังกฤษ ≥ 40 คะแนน

เคมี ≥ 30 คะแนน

ไทย ≥ 60 คะแนน

ชีววิทยา ≥ 30 คะแนน

สังคม ≥ 40 คะแนน

ฟิสิกส์ ≥ 20 คะแนน

คณิต1 ≥ 20 คะแนน

หรือ

1.4.3. มีคะแนนวิชา Dek’s Pre-Onet ในวิชา

อังกฤษ 40 คะแนน

ไทย 40 คะแนน

สังคม 40 คะแนน

คณิต 40 คะแนน

วิทย์ 40 คะแนน

โดยผู้เข้าสอบสามารถเลือกวิชาที่ผ่านเกณฑ์ 3 วิชา เพื่อยื่นโครงการเด็กดีสานฝันสู่เส้นทางนักบินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. วิธีการสมัคร

2.1. สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยฯ โดยมีเอกสารดังนี้

2.1.1.ใบสมัครจากทางวิทยาลัย ดาวน์โหลดที่นี่

2.1.2.ใบรายงานคะแนนจาก Dek-D’s Pre-Admission รอบใดรอบหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

2.1.3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.4.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้

2.1.5.ใบขอยื่นตรวจร่างกายเวชศาสตร์การบิน และใบซักประวัติก่อนเข้าเรียน ดาวน์โหลดที่นี่

2.2. สมัครผ่านอีเมลโดย แนบไฟล์ ส่งมาที่อีเมล preaerokmitl@gmail.com

2.2.1. หัวข้ออีเมล ยื่นโควต้าโครงการ “เด็กดีสานฝันสู่เส้นทางนักบิน”

2.2.2.ใบสมัครจากทางวิทยาลัย ดาวน์โหลดที่นี่

2.2.3.ใบรายงานคะแนนจาก Dek-D’s Pre-Admission รอบใดรอบหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

2.2.4.สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้

2.2.5.ใบขอยื่นตรวจร่างกายเวชศาสตร์การบิน และใบซักประวัติก่อนเข้าเรียน ดาวน์โหลดที่นี่


ยื่นสมัคร 2 ช่องทาง

- สมัครด้วยตนเอง

- สมัครผ่านอีเมล


ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายทีหน้าเว็บไซต์ หัวข้อ: Announcements

หมายเหตุ สมัครด้วยตนเอง ยื่นเอกสารที่ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาคารเรียนรวมตึก 12 ชั้น (ชั้น 11) ห้อง 1104 ในวันและเวลาราชการ 08.00 น. -16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-329-8000 ต่อ 2147