Qualification

Qualification

ผู้สมัครสอบในโครงการ Dek-D's Pre Admission TCAS 62 รอบ พ.ย. และ มิ.ย. 61 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถนำผลคะแนน ยื่นขอรับการตรวจร่างกาย Class 1 Medical Assessment เพื่อในสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. คุณสมบัติ

1.1. ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์

1.2. ศึกษาในแผนการเรียนวิทย์-คณิต

1.3. เป็นผู้เข้าสอบโครงการ Dek-D’s Pre-Admission TCAS รอบ มิ.ย. 61 หรือ Dek-D’s Pre-Admission TCAS พ.ย. 61 หรือ Dek-D’s Pre-Onet รอบ ม.ค. 62

1.4. มีคะแนนผ่านเกณณ์ดังนี้

1.4.1. มีคะแนน Dek-D’s Pre-Admission รอบ มิ.ย. 61 ในรายวิชา

GAT ≥ 90 คะแนน

PAT1 ≥ 50 คะแนน

PAT2 ≥ 60 คะแนน

หรือ

1.4.2. มีคะแนนวิชา Dek’s Pre-Admission รอบ พ.ย. 61 ในวิชา

อังกฤษ ≥ 40 คะแนน

เคมี ≥ 30 คะแนน

ไทย ≥ 60 คะแนน

ชีววิทยา ≥ 30 คะแนน

สังคม ≥ 40 คะแนน

ฟิสิกส์ ≥ 20 คะแนน

คณิต1 ≥ 20 คะแนน

หรือ

1.4.3. มีคะแนนวิชา Dek’s Pre-Onet รอบ ม.ค. 62 ในวิชา

อังกฤษ 55 คะแนน

ไทย 55 คะแนน

สังคม 55 คะแนน

คณิต 55 คะแนน

วิทย์ 55 คะแนน

โดยผู้เข้าสอบสามารถเลือกวิชาที่ผ่านเกณฑ์ 3 วิชา เพื่อยื่นโครงการเด็กดีสานฝันสู่เส้นทางนักบินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. วิธีการสมัคร

2.1. สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยฯ โดยมีเอกสารดังนี้

2.1.1.ใบสมัครจากทางวิทยาลัย ดาวน์โหลดที่นี่

2.1.2.ใบรายงานคะแนนจาก Dek-D’s Pre-Admission รอบใดรอบหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

2.1.3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.4.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้

2.2. สมัครผ่านอีเมลโดย แนบไฟล์ ส่งมาที่อีเมล preaerokmitl@gmail.com

2.2.1. หัวข้ออีเมล ยื่นโควต้าโครงการ “เด็กดีสานฝันสู่เส้นทางนักบิน”

2.2.2.ใบสมัครจากทางวิทยาลัย ดาวน์โหลดที่นี่

2.2.3.ใบรายงานคะแนนจาก Dek-D’s Pre-Admission รอบใดรอบหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

2.2.4.สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้

3. กำหนดการ รอบ 1

    • 24 ธ.ค. 61 – 11 ม.ค. 62

ยื่นสมัคร 2 ช่องทาง

- สมัครด้วยตนเอง

- สมัครผ่านอีเมล

    • 14 ม.ค 62

- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายทีหน้าเว็บไซต์ หัวข้อ: Announcements

4. กำหนดการ รอบ2

    • 9 ก.พ. 62 – 23 มี.ค. 62

ยื่นสมัคร 2 ช่องทาง

- สมัครด้วยตนเอง

- สมัครผ่านอีเมล

    • 28 มี.ค 62

- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายทีหน้าเว็บไซต์ หัวข้อ: Announcements

หมายเหตุ สมัครด้วยตนเอง ยื่นเอกสารที่ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาคารเรียนรวมตึก 12 ชั้น (ชั้น 11) ห้อง 1104 ในวันและเวลาราชการ 08.00 น. -16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095-246-2544