ITAs

เอกสารเปิดเผยต่อสาธารณะ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ขอแสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

1. การบริหารคณะ

1.1 โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

1.2 ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

1.3 ผู้บริหารสถาบัน

2. การบริหารเงินงบประมาณ

2.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ วิทยาลัยอตุสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ วิทยาลัยอตุสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ วิทยาลัยอตุสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ วิทยาลัยอตุสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และวัสดุ ครุภัณฑ์

3.1 คู่มือและขั้นตอนการยืมทรัพย์สินภายในหน่วยงาน

3.2 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยอตุสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. 

4. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

4.1 เอกสารเสริมสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

• เอกสารเผยแพร่ "What's ITA?"

• เอกสารเผยแพร่ "วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ต่อต้านการทุจริต"

• เอกสารเผยแพร่ "เสริมสร้างการรับรู้ ITA"

4.2 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ITA 2565

• ITA 2564

• ITA 2563

5. คู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่

5.1 คู่มือการปฏิบัติงาน คำอธิบายตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่นำเสนอสภาสถาบัน 2565 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

6. ร้องเรียนการทุจริตหรือเรื่องทั่วไป

6.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)

6.2 ร้องเรียนเรื่องทั่วไป ผ่านงานบุคลากร (ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ)

6.3 ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันฯ

ติดต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

โทร. 02-3264291 หรือ 02-3264290 หรือ 065-558-3116 หรือ 0655583112