ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2566

จัดทำโดย กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการและแผนงาน

จัดทำโดย กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการและแผนงาน

หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มติดตามและประเมินผล : 02 282 2579

ผู้รับผิดชอบ :

นางสาวเสริฐ อินทร์แก้ว  (เสริฐ) : 09 0028 0042

นางสาวอิสริยาภรณ์ บูรณ์โภคา (ชมพู่) : 08 9771 0661