แผนยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

สารสนเทศ

และประเมินผล

ประชาสัมพันธ์

ขออนุมัติกิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

เอกสารเผยแพร่

/แบบฟอร์ม/คู่มือ

การให้บริการสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของงานแผนและสารสนเทศ

การให้บริการ

คณะศึกษาศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ

บุคลากรภายใน