โครงการข่าวเยาวชนไทยต้านภัยทุจริต ต้นแบบ13
อำเภอจังหวัดขอนแก่น เฟส2

741156913.214386.mp4

วิดีโอแนะนำโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

การขับเคลื่อน
PHOM GHOD   SIAOHUG MODEL