ผลการดำเนินงานมาตรฐานสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561