โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน

ประชาสัมพันธ์  จากโรงเรียน

จดหมายข่าว จากโรงเรียน

ประกาศ  จากโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 

เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

   ด้วย โรงเรียนคีมใหญ่วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณะครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครู เปิดโลกทัศน์สร้างวิสัยทัศน์ของครู และพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ในวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดระยอง

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จึงขอประกาศหยุดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อนำข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมศึกษางาน ในวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังเป็นการปิดเพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิต

ประกาศล่าสุด (ณ วันที่ 21/5/2567  น.)

ผลงานความสำเร็จของนักเรียน


นายสุภวัต ลาภสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคีมใหญ่วิทยา พร้อมด้วย นายดนูชัย มงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคืมใหญ่วิทยาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่ม ๑ (จ.อำนาจเจริญ) ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ บรรยากาศ เต็มไปด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจ


โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 


รูปภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ปฏิทิน โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

‣ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง