ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ตั้งอยู่ที่ อาคารเรียนแผนกวิชาธุรกิจเกษตร ชั้น 1 มีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ ประสบการณ์ คุณธรรม พร้อมนำเทคโนโลยีและชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ ด้านพันธกิจ สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน และสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนด้านเป้าหมายนั้น คือผู้เรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 25 คน และได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ มีธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ มีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 1 คนที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ และมีการนำสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัยฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ คลิกดูรายละเอียด!

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกประจำปี 2565 คลิกดูรายละเอียด!

วันที่ 2 กันยายน 2564 ประกาศ ผลการประเมินแผน ธุรกิจ ซึ่งมีธุรกิจที่ผ่านการประเมินคัดเลือกเพื่อดำเนินธุรกิจในปีการศึกษา 2564 คลิกดูรายละเอียด!

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet คลิกดูรายละเอียด!

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet คลิกดูรายละเอียด!

ศูนย์บ่มเพาะฯ เปิดรับสมัครสมาชิก

ผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เพื่อรับคำปรึกษา รับข้อมูลข่าวสารการเขียนแผนธุรกิจ รับการฝึกอบรม และเพื่อของบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นความจำนงได้ที่งานศูนย์บ่มเพาะฯ ตามวันและเวลาทำการ สมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ คลิก !! สมัครสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


  • กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะฯ

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิิจ

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัท กวนนิโต คอนเน็คท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) อ.นาโยง จ.ตรัง

เวลาทำการ

  • เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

  • เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

  • เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง

อาคารเรียนแผนกวิชาธุรกิจเกษตร เลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92190

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 075-284152 E-Mail : saraban@kasettrang.ac.th