Paperless
โรงเรียนจักราชวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

📰ตารางเรียน/ตารางสอน

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

-----------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางสอนครู

---------------------------------------
ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ตารางสอนครู
ตารางเรียนนักเรียน
-------------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

----------------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

----------------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

-----------------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

ข้อมูล รหัสวิชา ชื่อวิชา