Paperless
โรงเรียนจักราชวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

📰ตารางเรียน/ตารางสอน

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

-----------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

-----------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

-----------------------------------
ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

-----------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

-----------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางสอนครู

---------------------------------------
ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ตารางสอนครู
ตารางเรียนนักเรียน
-------------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

----------------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

----------------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

-----------------------------------------

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

ข้อมูล รหัสวิชา  ชื่อวิชา

BookMark


[ ตัวอัปเดทโปรแกรม BookMark 2566 ]

คู่มือ อัปเดท Bookmark 2566

[ ฐานข้อมูล BookMark ภาคเรียนที่ 1/2566 ]

[ ส่งฐานข้อมูล ฺBookMark 1/2566 ]

[ ตรวจสอบการส่งฐานข้อมูล BookMark 1/2566 ]

..............................................................................

[ ฐานข้อมูล BookMark ภาคเรียนที่ 2/2565 ]

[ ส่งฐานข้อมูล ฺBookMark 2/2565 ]

[ ตรวจสอบการส่งฐานข้อมูล BookMark 2/2565 ]

................................................................................

[ ฐานข้อมูล BookMark ภาคเรียนที่ 1/2565 ]

[ ส่งฐานข้อมูล ฺBookMark 1/2565 ]

[ ตรวจสอบการส่งฐานข้อมูล BookMark 1/2565 ]

................................................................................

[ ฐานข้อมูล BookMark ภาคเรียนที่ 2/2564 ]

[ ส่งฐานข้อมูล ฺBookMark 2/2564 ]

[ ตรวจสอบการส่งฐานข้อมูล BookMark 2/2564 ]

---------------------------------------------------------

[ ฐานข้อมูล BookMark ภาคเรียนที่ 1/2564 ]

[ ส่งฐานข้อมูล ฺBookMark 1/2564 ]

[ ตรวจสอบการส่งฐานข้อมูล BookMark 1/2564 ]

--------------------------------------------------------

[ ดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark ]

[ โปรแกรม Access Runtime 2013 สำหรับ Bookmark]

[ดาวน์โหลดตัวอับเดท Bookmark]

[วิธีการ อับเดท Bookmark]