การจัดการเรียนรู้ออนไลน์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนจักราชวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ห้องเรียนออนไลน์แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม