การจัดการเรียนรู้ออนไลน์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนจักราชวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ห้องเรียนออนไลน์แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม