คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพ การใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตำแหน่งวัตถุ และการใช้ชนิดของการจัดวัตถุแบบต่าง ๆ

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

2. วิเคราะห์ จำแนก ธาตุทางทัศนศิลป์ หลักการ และกฎเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์

3. ใช้ธาตุทางทัศนศิลป์ในองค์ประกอบศิลป์

4. จัดพื้นที่ จุดสนใจของวัตถุและการเน้น

5. จัดวางตำแหน่งวัตถุ และ จัดวางวัตถุชนิดต่าง ๆ

6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี

สมรรถนะรายวิชา

1. สามารถเลือกใช้โปรแกรมที่สอดคล้องกับลักษณะงานคอมพิวเตอร์

2. สามารถใช้องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์