เกียรติบัตรผลงานครูและบุคลากร

ประกาศเกียรติคุณหนึ่งปณิธานความดี สร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน ปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตรครูดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะและกรรมการแข่งขัน ปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตรการอบรมขยายผลโครงการ DLTV และ DLIT วันที่ 5-6 กันยายน 2562

เกียรติบัตรครูดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559