ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

ชื่อ - นามสกุล : นายถนอม เยี่ยมรัมย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

E-Mail : thanom@jaturatpit.ac.th

Facebook : ถนอม เยี่ยมรัมย์

โทรศัพท์ : 0876469629

ID Line : 0876469629

ชื่อ - นามสกุล : นายวิชัย กีรติมหาตม์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

: หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

E-Mail : wichkee@jaturatpit.ac.th

Facebook : Kruwichai Keerrati

โทรศัพท์ : 0909891350

ID Line : 0909891350

ชื่อ - นามสกุล : นางวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

: หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

E-Mail : woranut@jaturatpit.ac.th

Facebook : Woranuch Narongcheewapat

โทรศัพท์ : 0897214509

ID Line : 0897214509

ชื่อ - นามสกุล : นายอาคม ประหยัด

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

: หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

E-Mail : at.4955@jaturatpit.ac.th

Facebook : Akom Py

โทรศัพท์ : 0819664955

ID Line : 0819664955

ชื่อ - นามสกุล : นายอุทิศ ตุพิมาย

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

: หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

E-Mail : utid07@jaturatpit.ac.th

Facebook : อุทิศ ตุพิมาย

โทรศัพท์ : 0899492481

ID Line : 0899492481