รักษาการองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ครู ชำนาญการพิเศษรักษาการองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

1. เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

2. เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ

3. วางแผนพัฒนา นิเทศ วิจัย ติดดาม ดูแล การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลการเรียน งานทะเบียน งานสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม ไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้สอนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

4. ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานด้านวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. ให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน หน่วยราชการ หรือชุมชน

6. พิจารณาให้ข้าราชครูและบุคลากร ไปประชุมสัมมนา และเมื่อเสร็จสิ้นการไปราชการจากการประชุม อบรม สัมมนาแล้วให้รายงานผู้อำนวยการโรงเรียนในวันทำการถัดไป

7. ร่วมมือกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

8. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ

9. กำกับดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กรณีที่มีนักศึกษามาฝึกประสบการณ์)

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย