งานทะเบียน และสำมะโนนักเรียน

นางกาญจนา พรมทองครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานทะเบียน
นางชุมสิริ ตากกะโทกครูชำนาญการผู้ช่วยงานทะเบียน

งานทะเบียน และสำมะโนนักเรียน

1. นางสาวกาญจนา เจิมทองหลาง ครูชำนาญการ หัวหน้า

2. นางชุมสิริ ตากกะโทก ครูชำนาญการ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

1. เป็นกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษาด้านงานทะเบียนและสำมะโนนักเรียน

2. ทำหน้าที่ “นายทะเบียน” ของโรงเรียน

3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียน

4. จัดทำแผนการบริหารงานทะเบียนให้ดำเนิเนการไปได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน

5. รับลงทะเบียนนักเรียน ออกเลขประจำตัวนักเรียน และจัดห้องเรียนตามนโยบายของโรงเรียน

6. ตรวจสอบหลักฐานการมอบตัว จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน จัดทำรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น

7. จัดเก็บหลักฐานการมอบตัว การรับ-จำหน่ายนักเรียน

8. ควบคุม ดูแลและการจัดทำทะเบียนนักเรียน

9. ควบคุม ดูแลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน

10. จัดทำ จัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสาร เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์มาใช้ในการบริหารและให้บริการ ตลอดจนทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

11. จัดทำระบบการจัดเก็บและให้บริการเอกสารที่สำคัญของงานทะเบียนให้เป็นระบบสืบค้นได้รวดเร็ว และป้องกันการสูญหายหรือปลอมแปลง

12. จัดหาเอกสาร ปพ. สมุดทะเบียน ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ สำหรับผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

13. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน

14. ควบคุม ดูแลนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ รับคำร้องของมีสิทธิ์สอบและรวบรวมหลักฐานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ

15. จัดทำและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน ดำเนินการจัดพิมพ์ ป.พ. 1 - 7 ใบรับรอง จัดทำเอกสารแจ้งผลพัฒนาการเรียน ถึงผู้ปกครองและรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

16. ให้บริการเกี่ยวกับการรับ - ออกหลักฐานในการเรียน ออกเอกสารสำคัญเกี่ยวกับ

ผลการเรียนตามที่นักเรียนยื่นความจำนง

17. จัดทำสถิตินักเรียนและบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

18. จัดทำข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม SGS และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

19. คิดคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกรณีใช้สมัครสอบเรียนต่อ หรือคัดเลือกต่อ

20. ดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียนและการขออนุมัติการจบหลักสูตร

21. จัดทำประกาศผลการเรียน

22. จัดทำแบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่จบหลักสูตร

23. จัดทำ GPA และ PR ของโรงเรียนและสหวิทยาเขต เพื่อส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32

24. ติดตาม ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาการดำเนินงานทะเบียน ให้ถูกต้องตามระเบียบ

25. ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนที่จบการศึกษา

26. ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา

27. จัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา

28. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการทำสำมะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

29. เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ

30. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย