งานจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติราชการ

นายวิชัย กีรติมหาตม์ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายอาคม ประหยัดครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
นายอุทิศ ตุพิมายครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
นางวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษกรรมการ

งานจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติราชการ

งานจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติราชการ

1) นายวิชัย กีรติมหาตม์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า

2) นายอาคม ประหยัด ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ

3) นายอุทิศ ตุพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ

4) นางวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ

มีหน้าที่

1. จัดทำข้อตกลงและคำรับรองการปฏิบัติราชการ

2. ประสานทุกกลุ่มบริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดตัวชี้วัด

3. กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลง เพื่อการปรับปรุง พัฒนาให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด

4. รวบรวม จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และชุมชน

5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย