กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางรัชดาภรณ์ ทำสวนครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานการเงิน
นายวิชัย กีรติมหาตม์ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นางประนอม ตุพิมายครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานแผนงาน
นางปณาลี คำมณีครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวนุชนาถ โพธิ์จันดีพนักงานราชการผู้ช่วยงานพัสดุและสินทรัพย์
นางจุมพิตา เครือจันทร์พนักงานราชการผู้ช่วยงานพัสดุและสินทรัพย์