การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

บันทึกข้อความ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร

ประกาศโรงเรียน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต