การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
กับ
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf