การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน

คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

บันทึกข้อความ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร

ประกาศโรงเรียนเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

คู่มือการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
บันทึกข้อความ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม-2.pdf
ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-2.pdf
ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน.pdf
ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร.pdf
ประกาศโรงเรียนเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf
ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf