แบบวัดการรับรู้เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

EIT-1

EIT-2

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศโรงเรียนเเรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร

ประกาศโรงเรียนเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศโรงเรียนเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วารสารโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชม