News Letter IVEB

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

LETTER INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION, BANGKOK

จดหมายข่าวสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่กิจกรรม รวมถึงโครงการต่างๆ ที่สถาบันได้ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ จนกระทั้งการเข้าร่วมการประชุมของผู้บริหาร การประชุมภายในสถาบัน

จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2563

จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2562

จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2561

จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560

Caption for an image of your class