News Letter IVEB

 LETTER INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION, BANGKOK

จดหมายข่าวสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่กิจกรรม รวมถึงโครงการต่างๆ ที่สถาบันได้ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ จนกระทั้งการเข้าร่วมการประชุมของผู้บริหาร การประชุมภายในสถาบัน

จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2566

จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2565

จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2564

จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2563

จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2562

จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2561

จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

Caption for an image of your class