ข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรมที่เข้าร่วม

วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561

มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้


แข่งขันทักษะวิชาชีพ