ESO

Dates de la preinscripció del curs 2018-2019


- RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centre del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019


 • * Publicació oferta inicial .................................................................................................. el 9 d'abril

* Presentació de sol.licituds:....................................................................DEL 13 AL 24 D’ABRIL

* Llistes amb barem provisional............................................................................................ el 3 de maig

* Reclamacions al barem ............................................................................................ del 4 al 8 de maig

* Llistes baremades definitives ...................................................................................... el 10 de maig

* Sorteig del número de desempat ................................................................................. l'11 de maig

* Publicació de l’oferta definitiva de places........................................................................ l'11 de juny

* Llistes definitives d’admesos ....................................................................................... el 12 de juny

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

·La sol.licitud, que serà única, es presentarà en el centre demanat en primer lloc. Si en voleu un resguard, cal portar una fotocòpia de la sol.licitud complimentada per segellar-la per part del centre.

· Original i fotocòpia llibre de família (pàgina dels pares/tutors i pàgina dels fills) o documents relatius a l’estat civil. En cas de separació o divorci dels cònjuges, fotocòpia de la sentencia o de l’acord on s’estableix la custòdia i/o pàtria potestat del/s fill/s.

· Original i fotocòpies dels DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare i la mare o tutors.

· Original i fotocòpia DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a (si en té i, obligatòriament, per als majors de 14 anys).

· Certificat original de convivència i resguard de la renovació del DNI del pare/mare o tutor (quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el que figura al DNI).

· Original i fotocòpia de la Targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a.

Nota: Les fotocòpies cal presentar-les en format DIN-A4, és a dir, sense retallar, i presentar sempre l’original dels documents per poder-ne fer la compulsa.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
 3. Criteris específics de prioritat
 • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
 • En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es faran públics en aquesta pàgina, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.